Nabór wniosków na bezpłatne usuwanie azbestu przez osoby fizyczne Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2020

Obsluga techniczna
ALFA TV

Ferma norek

Informacja w sprawie postępowania dotyczącego wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia budowy fermy norek o obsadzie 750 DJP na terenie działek nr 98, 102/1 obrębu Samlino

1.    W dniu 23 maja 2016 r. Firma JONI MINK VAN ANSEM Spółka Jawna Żdżary 1, 72-100 Goleniów złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia budowy fermy norek o obsadzie 750 DJP na terenie działek nr 98, 102/1 obrębu Samlino.
2.    Wezwaniem z dnia 30 maja 2016 r. Burmistrz Golczewa wezwał do pisemnego złożenia uzupełnień i wyjaśnień do przedłożonego raportu w kwestii dotyczącej oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na zabytki, dobra materialne i kulturowe.
3.    Burmistrz Golczewa zawiadomieniem z dnia 7 czerwca 2016 r. powiadomił strony postępowania o wszyciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy fermy norek o obsadzie 750 DJP na terenie działek nr 98, 102/1 obrębu Samlino.
4.    Obwieszczeniem z dnia 7 czerwca 2016 r. Burmistrz Golczewa powiadomi społeczeństwo o wszczęciu postępowania w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
5.    Pełnomocnik Inwestora Lila Łagodzińska pismem z dnia 15 czerwca 2016 r. przedłożyła uzupełnienia do raportu.
6.    Wnioskiem z dnia 20 czerwca 2016r. Burmistrz Golczewa wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim o uzgodnienie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy fermy norek o obsadzie 750 DJP na terenie działek nr 98, 102/1 obrębu Samlino.
7.    Pismami z dnia 13 i 14 czerwca 201 r. Nadleśnictwo Rokita wyraziło sprzeciw do planowanej do realizacji inwestycji.
8.    Pismem z dnia 17 czerwca 2016 r.  Dyrektor  firmy JONI MINK van Ansem Daniel Żurek wyraził swoje zaniepokojenie ze sposobu procedowania nad wnioskiem o warunki środowiskowe.
9.    W dniu 27 czerwca 2016 r. wpłynął protest mieszkańców Upadłych w sprawie inwestycji polegającej na budowie fermy norek na terenie gminy Golczewo.
10.    W dniu 28 czerwca 2016 r. wpłynęły dwa wnioski stron postępowania o uwzględnienie wniosku w trwającym postępowaniu.
11.    W dniu 28 czerwca 2016 r. wpłynął protest mieszkańców Samlina przeciwko budowie fermy norek w obrębie Samlina.
12.    Pismem z dnia 28 czerwca 2016 r. Stowarzyszenie Otwarte Klatki na w imieniu  mieszkańców gminy Golczewo wystąpiło do Burmistrza Golczewa o podjęcie możliwych kroków na rzecz zatrzymania powstania planowanej fermy norek.
13.    Burmistrz Golczewa pismem z dnia 4 lipca 2016 r. przesłał wszystkie protesty i wnioski stron postępowania do Pełnomocnika Inwestora Lilli Łagodzińskiej Usługi Projektowe w Zakresie Ochrony Środowiska do uwzględnienia w raporcie wniesionych ww. protestach uwag i wniosków.
14.     W dniu 11 lipca 2016 r. Firma  BIO-PRODUKTY-TORF-KORA-PALETY Sp. z o. o poprzez  pełnomocnika wniosła swoje stanowisko  strony do toczącego się postępowania.
15.    W dniu 11 lipca 2016 r. Rada Działalności Pożytku Publicznego w niosła sprzeciw do planowanej realizacji ww. przedsięwzięcia .
16.    W dniu 11 lipca 2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektora Sanitarny pozytywnie zaopiniował realizację przedsięwzięcia budowy fermy norek w Samlinie określając warunki realizacji przedsięwzięcia.
17.    Burmistrz Golczewa pismem z dnia 14 lipca 2016 r. wystąpił do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie o zajęcie stanowiska w sprawie wpływu planowanej inwestycji na realizację celów środowiskowych wynikających z Planu Gospodarowania Wodami oraz wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne.
18.    Burmistrz Golczewa pismem z dnia 22 lipca 2016 r. przesłał do Pełnomocnika Inwestora  Lilli Łagodzińskiej  stanowisko strony postępowania Firmy Bio-Produkty-Torf-Kora-Palety oraz petycję Rady Działalności Pożytku Publicznego z wnioskiem o uwzględnienie w raporcie wniesionych uwag i wniosków.
19.    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wezwaniem z dnia 21 lipca 2016 r. (data wpływu 26 lipca 2016 r.) wezwała do pisemnego uzupełnienia przedłożonego raportu, określając zakres koniecznych uzupełnień.
20.    Burmistrz Golczewa pismem z dnia 28 lipca poinformował Inwestora, że wniosek w sprawie wydania decyzji środowiskowej nie może być rozpatrzony w ustawowym terminie ze względu na konieczność uzyskania uzgodnienia od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
21.    Burmistrz Golczewa pismem z dnia 27 lipca 2016 r. wezwał Inwestora do uzupełnienia  raportu zgodnie z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
22.    W dniu 26 lipca 2016 r. Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin zgłosił chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu zgłaszając swoje wnioski i uwagi.
23.    Burmistrz Golczewa pismem z dnia 1 sierpnia 2016 r. wezwała Inwestora do wniesienia uzupełnienia w raporcie o uwagi wniesione przez Klub Przyrodników.
24.    Regionalny zarząd Gospodarki Wodnej pismem z dnia 2 sierpnia 2016 r. określił swoje stanowisko w sprawie wpływu planowanej inwestycji na realizację celów środowiskowych wynikających z Planu gospodarowania wodami oraz wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne.
25.    Pełnomocnik Inwestora pismem z dnia 9 września 2016 r. przedłożył aneks do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
26.    Burmistrz Golczewa pismem z dnia 19 września 2016 r. przesłał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska odpowiedzi i wyjaśnienia w formie aneksów do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia budowy fermy norek o obsadzie 750 DJP na terenie działek nr 98 i 102/1 obrębu Samlino, sporządzony przez  Usługi Projektowe w zakresie Ochrony Środowiska Eko-El Lilla Łagodzińska – pełnomocnika Firmy Joni Mink Van Ansem Spółka Jawna, Żdżary 1 72-100 Goleniów.
27.    Zawiadomieniem z dnia 20 września 2016 r. Burmistrz Golczewa powiadomił o złożeniu przez Pełnomocnika Firmy oni Mink Van Ansemaneksu do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
28.    Obwieszczeniem z dnia 20 września 2016 r.  Burmistrz Golczewa powiadomił społeczeństwo o złożeniu przez Pełnomocnika Firmy oni Mink Van Ansemaneksu do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
29.    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 24 października 2016 r. po przeanalizowaniu uzupełnienia do raportu ponownie wezwał do pisemnego uzupełnienia przedłożonego raportu określając zakres konieczny do uzupełnienia.
30.    Burmistrz Golczewa pismem z dnia 31 października 2016 r. wezwał Pełnomocnika Firmy Joni MinK Van Ansem do pisemnego uzupełnienia raportu w zakresie wyszczególnionym w wezwaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.
31.    W związku z wnioskiem Joni Mink Van Ansem Sp. J. z siedzibą w Żdżarach o wyłączenie Burmistrz Golczewa od udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy fermy norek o obsadzie 750 DJP na terenie działek nr 98 i 102/1 obrębu Samlino, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie pismem z dnia 16 listopada 2016 r. wezwało o przesłanie do Kolegium całości akt postępowania.
32.    Pismem z dnia 21 listopada 2016 r. (z powiadomieniem stron) wszystkie akta postępowania zostały przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.
33.    Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie po rozpatrzeniu wniosku Joni Mink Van Ansem Sp. Jawna z siedzibą w Żdżarach o wyłączeniu Burmistrza Golczewa od udziału
w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Postanowieniem z dnia 25 listopada 2016 r. wyznaczyło Burmistrza Kamienia Pomorskiego do załatwienia sprawy administracyjnej w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowy fermy norek o obsadzie 750 DJP na terenie działek nr 98 i 102/1 w obrębie Samlina.
34.    Samorządowe kolegium Odwoławcze w Szczecinie postanowieniem z dnia 10 lutego 2017 r. zawiesiło na wniosek inwestora postępowanie w przedmiocie wyłączenia Burmistrza Kamienia z postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej.

35.    Wnioskiem z dnia 3 lutego 2017 r. Pełnomocnik Inwestora wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Kamienia o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej.
36.    Pismem z dnia 16 lutego 2017 r. Burmistrz Golczewa wystąpił do Firmy JONI MINK VAN ANSEM z wnioskiem o wycofanie z Wojewódzkiego SąDU Administracyjnego w Szczecinie skarg z dnia 9 stycznia 2017 r. na uchwałę nr XVII/147/2016 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia kierunków działania Burmistrza Golczewa dot. Planu zagospodarowania. Oraz na uchwałę nr XIX/152/2016 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
37.    Pismem z dnia 17 lutego 2017 r. Burmistrz Kamienia Pomorskiego powiadomił strony postępowania o złożeniu przez inwestora wniosku o zawieszenie powyższego postępowania.
38.    Burmistrz Kamienia Pomorskiego postanowieniem z dnia 14 marca 2017 r. na wniosek inwestora zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej.
39. Postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie skargi inwestora na uchwałę NR XIX/152/2016 z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Golczewo w obrębach Samlino i Wołowiec.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia