Nabór wniosków na bezpłatne usuwanie azbestu przez osoby fizyczne Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2020

Obsluga techniczna
ALFA TV

Mapa aktywności orgazniacji pozarządowych

„Mapa aktywności” organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Golczewo wraz z procedurą jej aktualizowaniajest rezultatem realizacji projektu „Skuteczny samorząd – usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Mapa aktywności” organizacji pozarządowych na terenie gminy Golczewo

 „Mapa aktywności” organizacji pozarządowych jest wykazem organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Golczewo. Wykaz opracowano w celu systematycznego przekazywania mieszkańcom Gminy oraz wszystkim podmiotom zainteresowanym działalnością pożytku publicznego, aktualnych informacji o organizacjach pozarządowych działających na terenie naszej Gminy i na rzecz jego mieszkańców.
Wpis danych dot. organizacji pozarządowych w „Mapę aktywności” dokonywany jest na podstawie Ankiety dla organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Golczewo.

Organizacja pozarządowa (ang. non-governmental organization), organizacja obywatelska (założona przez obywateli lub organizacje) działająca z inicjatywy własnej na rzecz wybranego interesu.
Organizacje pozarządowe bywają nazywane trzecim sektorem, obok sektora publicznego (władz, administracji publicznej) i rynkowego (biznesu, przedsiębiorczości). Organizacje pozarządowe - w odróżnieniu od organów publicznych, a podobnie jak i biznes -  są prywatne i powstają z inicjatywy ich założycieli (prywatnych osób), ale  w odróżnieniu od biznesu, a podobnie jak władze publiczne  działają w interesie publicznym, a nie prywatnym.
Definicja ustawowa organizacji pozarządowej jest zawarta w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmian.). W art.3 ust.2 tej ustawy czytamy:
Organizacjami pozarządowymi są, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustawy, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust.4 ustawy.
Zastrzeżenie ust. 4 dotyczy wyłączenia z zakresu Działu II ustawy:
1) partii politycznych,
2) związków zawodowych i organizacji pracodawców,
3) samorządów zawodowych,
4) fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, chyba że:
a) przepisy odrębne stanowią inaczej,
b) majątek tej fundacji nie jest w całości mieniem państwowym, mieniem komunalnym lub mieniem pochodzącym z finansowania środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych lub
c) fundacja prowadzi działalność statutową w zakresie nauki, w szczególności na rzecz nauki,
5) fundacji utworzonych przez partie polityczne,
6) klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej.
Fundacje są jedną z podstawowych form organizacji pozarządowych w Polsce. Funkcjonują na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. z 1991 r. Nr 46,poz.203 z późn. zmian.). Ustawa nie zawiera wyraźnej definicji fundacji, jednak podstawowe cechy tej instytucji prawnej wynikają z poszczególnych przepisów tej ustawy. A zatem fundacja jest to organizacja:
- utworzona dla celów społecznych lub gospodarczo użytecznych (art.1),
- utworzona przez fundatora, czyli osoby fizyczne  niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania, bądź przez osoby prawne mające siedzibę w Polsce lub za granicą (art.2),
- która uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego (art.7 ust.2).
Fundacja powstaje w drodze oświadczenia woli złożonego przez fundatora o ustanowieniu fundacji i przeznaczeniu określonego majątku na realizację celu fundacji. Takie oświadczenie woli powinno zostać złożone w formie aktu notarialnego. Zachowanie tej formy nie wymaga się, jeżeli ustanowienie fundacji następuje w testamencie. W oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji, fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację. Składnikami majątkowymi mogą być pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchome.
Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach i statutu.
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, trwałym i samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności, opierając ją na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie powstaje w wyniku podjęcia co najmniej 15 członków założycieli uchwały o założeniu stowarzyszenia.
Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady tworzenia i działalności stowarzyszeń jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r.  Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.855 z późn. zmian.). Wobec niektórych organizacji stosuje się przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach tylko w sprawach, które nie są uregulowane dla danej organizacji odrębnymi aktami prawnymi, a dotyczy to organizacji działających na podstawie :
- ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz.889 z późn. zmian.)
- ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1229 ze zm.).
Stowarzyszenia podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Rejestr prowadzą sądy rejestrowe mające siedzibę w miastach wojewódzkich. Do rejestru tego wpisuje się także organizacje pożytku publicznego, jeżeli nie mają z innego tytułu obowiązku dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
Stowarzyszenia uzyskują osobowość prawną z chwila rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z wpisem do Rejestru nie wiąże się nabycie osobowości prawnej przez organizacje pożytku publicznego.
Kluby sportowe, których mowa w art. 7a ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz.1675 z późn. zmian.), działają w formie stowarzyszenia w oparciu o przepisy ustawy.  Stowarzyszenia sportowe nie  prowadzące działalności gospodarczej, nie podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, lecz wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Kluby sportowe uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji.

Organizacje pozarządowe zainteresowane umieszczeniem swojej wizytówki w „Mapie aktywności” zapraszamy do wypełnienia ankiety dla organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Golczewo i przesłanie:
- na adres e-mail: urzad@golczewo.pl
- na nr fax: (91) 38 60 123 lub
- pocztą na adres: Urząd Miejski w Golczewie
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo

ZARZĄDZENIE Nr 25/2013 Burmistrza Golczewa z dnia  9 kwietnia 2013 r. <<<pobierz>>

Ankieta dla organizacji pozarządowych <<<pobierz>>>

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia