Nabór wniosków na bezpłatne usuwanie azbestu przez osoby fizyczne Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2020

Obsluga techniczna
ALFA TV

Definicji podatnika VAT należy szukać w art. 15 - 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
Zgodnie z tym przepisem podatnikami podatku VAT są:
 • - osoby prawne
 • - jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej
 • - osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności oraz dokonujące wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu.
Działalność gospodarcza w tym przypadku obejmuje wszelką działalność:
 • - producentów
 • - handlowców
 • - usługodawców
 • - podmiotów pozyskujących zasoby naturalne
 • - rolników
 • - osób wykonujących wolne zawody,
również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.

Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podatnikami VAT są również osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, niebędące podatnikami zgodnie z w/w zasadami, jeżeli dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu, w przypadku gdy okoliczności nie wskazują na zamiar wykonywania tej czynności w sposób częstotliwy.
Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne:
 • -   na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną
 • - uprawnione do korzystania z procedury celnej obejmującej uszlachetnianie czynne, odprawę czasową, przetwarzanie pod kontrolą celną, w tym również osoby, na które, zgodnie z odrębnymi przepisami, zostały przeniesione prawa i obowiązki związane z tymi procedurami
 • -    dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
 • - będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju
 • -    nabywające towary, jeżeli dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju (z zastrzeżeniem wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych)
 • -    obowiązane do zapłaty podatku na podstawie art. 42 ust. 8 lub ust. 10 (przy nabyciu nowego środka transportu, który miał być wywieziony poza terytorium kraju w ciągu 14 dni od dnia dostawy, a nie został wywieziony)
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia