Nabór wniosków na bezpłatne usuwanie azbestu przez osoby fizyczne Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2020

Obsluga techniczna
ALFA TV

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH
MOJE BOISKO „ORLIK 2012”

(uchwalony uchwałą nr XXI/194/09 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 26 marca 2009 r.)

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

1)       obiektach sportowych – należy przez to rozumieć kompleks boisk sportowych
oraz zaplecze socjalne wybudowane w ramach przedsięwzięcia Moje Boisko „Orlik 2012”;

2)       Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Golczewa;

3)       szkole – należy przez to rozumieć szkołę lub zespół szkół, dla których organem założycielskim jest Gmina Golczewo;

4)       gospodarzu boiska – należy przez to rozumieć osoby określone przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

 

Rozdział 2

Regulamin korzystania z boiska

 

§ 2. 1. Obiekty sportowe są ogólnodostępne, nieodpłatnie, czynne od poniedziałku
do niedzieli w godzinach od 8.00 do 22.00, z prawem pierwszeństwa na zajęcia lekcyjne
i pozalekcyjne (w obecności nauczyciela) dla uczniów szkół.

2. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych gospodarz boiska może zabronić korzystania z obiektów sportowych.

3. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w ust. 1 koordynuje pełniący dyżur gospodarz boiska.

§ 3. 1. Rezerwacja oraz korzystanie z obiektów sportowych są odnotowywane w dziennym rejestrze użytkowników prowadzonym przez gospodarza boiska. Wzór rejestru określa Burmistrz w formie zarządzenia.

2. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiektach sportowych należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Korzystający z obiektów sportowych ponoszą odpowiedzialność materialną
za wyrządzone szkody w mieniu oraz odpowiadają za bezpieczeństwo podległych im uczestników.

§ 4. 1. Warunkiem korzystania z obiektów sportowych jest posiadanie odpowiedniego obuwia sportowego, nie powodującego uszkodzenia nawierzchni boisk.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na obiektach sportowych zabrania się
w szczególności:

1)       używania butów piłkarskich z korkami (np. korkotrampków) oraz kolców;

2)       wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np.: rower, motorower, deskorolka, rolki itp.;

3)       niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;

4)       wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;

5)       palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków oraz środków odurzających;

6)       zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;

7)       przeszkadzania w zajęciach lub grze;

8)       zakłócania porządku i używania wulgarnych słów;

9)       wprowadzania zwierząt;

10)   korzystania z boisk bez zgody gospodarza obiektu.

§ 5. Gospodarz boiska nie ponosi odpowiedzialności na rzeczy osobiste pozostawione
na obiektach sportowych przez użytkowników.

§ 6. 1. Korzystający z obiektów sportowych są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu, a w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny oraz ochrony przeciwpożarowej.

2. Rozstrzygnięcia dotyczące postępowania przez korzystających zgodnego z wytycznymi w § 4 ust. 2 podejmuje gospodarz boiska, który w zależności od sytuacji może:

1)       nakazać zmianę obuwia sportowego;

2)       zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z Regulaminem zachowanie lub korzystanie
z obiektu;

3)       nakazać opuszczenie terenu obiektów sportowych.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia