Usuwamy azbest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2017

Obsluga techniczna
ALFA TV

2009-09-30 12:16:10

Konkurs na logo Gminy Golczewo

   Burmistrz Golczewa ogłasza "Konkurs na opracowanie znaku graficznego - logo do identyfikacji wizualnej Gminy Golczewo".

Formularz zgłoszeniowy

 

REGULAMIN KONKURSU
NA OPRACOWANIE ZNAKU GRAFICZNEGO – LOGO
DO INDENTYFIKACJI WIZUALNEJ GMINY GOLCZEWO

Postanowienia ogólne

§ 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie, zwanego dalej „Konkursem” na logo promujące Gminę Golczewo i służące do jego identyfikacji wizualnej.
2. Organizatorem Konkursu jest Gmina Golczewo, reprezentowana przez Burmistrza Golczewa, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Celem Konkursu jest uzyskanie znaku graficznego – logo, który będzie wykorzystany do identyfikacji wizualnej Miasta i Gminy Golczewo i będzie umieszczany na materiałach promocyjnych, reklamowych oraz na przedmiotach codziennego użytku.

Uczestnicy Konkursu

§ 2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadając osobowości prawnej.
2. Praca konkursowa może mieć więcej niż jednego autora. W takim przypadku nagroda zostanie w równych częściach podzielona pomiędzy osoby tworzące zespół autorski.
W przypadku instytucji lub podmiotów gospodarczych nagroda zostanie przekazana podmiotowi, który zgłosił projekt do Konkursu.
3. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączone są:
1) osoby zatrudnione przez Organizatora, oraz członkowie ich najbliższych rodzin;
2) osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej, o której mowa w § 4 ust. 1, oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

Zasady Konkursu

§ 3.1. Określa się następujący harmonogram czynności do wykonania w ramach Konkursu:
1) do 16 listopada 2009 r. – składanie prac konkursowych;
2) do 27 listopada 2009 r. – ocena prac przez Komisje Konkursową i przedstawienie wyniku Organizatorowi;
3) do 3 grudnia 2009 r. – ogłoszenie wyniku Konkursu przez Organizatora.
2. Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez dostarczenie bezpośrednio lub przesłanie listownie w terminie 16 listopada 2009 r. (decyduje data wpływu) pracy konkursowej do siedziby Organizatora: Urząd Miejski w Golczewie, ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo.
3. Prace konkursowe zawierające projekt logo należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem „Konkurs na logo Gminy Golczewo”.
4. Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach Konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu, w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).
1) przystąpienie do Konkursu i podanie danych osobowych jest dobrowolne, a uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania. Dane osobowe uczestników po zakończeniu Konkursu zostaną zniszczone
5. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście.
6. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, że nie naruszają one praw osób trzecich, a w szczególności ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
7. Uczestnik ponosi pełna odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do nadesłanej przez uczestnika pracy konkursowej.
8. Prace konkursowe naruszające prawa osób trzecich nie będą brane pod uwagę
w Konkursie.
9. Praca konkursowa musi spełniać następujące warunki:
1) funkcjonować jako symbol (niepowtarzalna i oryginalna);
2) być łatwa do rozpoznawania i zapamiętania;
3) być kojarzona z Gminą Golczewo (uwzględniając walory przyrodnicze i historyczne);
4) być czytelna i funkcjonalna;
5) projekt logo może zawierać dowolna kombinacje „słów” i „rysunków”, w jednym lub więcej kolorach;
6) logo zawierającego kombinację słów, powinno być ono przygotowane w trzech wersjach językowych: polskiej, niemiecki i angielskiej.
10. Prace konkursowe należy wykonać:
1) przy użyciu dowolnej ilości kolorów;
2) projekt logo powinien zmieścić się w polu o formacie A4;
3) w wersji papierowej projekt logo powinien być przedstawiony na białym tle;
4) w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD w formacie wektorowym cdr, do którego należy dołączyć opis techniczny dotyczący użytych kolorów w formatach TIFF, JPG 300 DPI, Corel;
5) do pracy konkursowej należy dołączyć formularz zgłoszeniowy (zał. nr 1 do regulaminu) wraz z informacją, w jaki sposób przedstawiony projekt nawiązuje do walorów przyrodniczych i historycznych Gminy Golczewo, oraz jaka jest rola kolorów użytych w projekcie; w przypadku, gdy uczestnik Konkursu zgłasza więcej niż jedną pracę konkursową, powinien oznaczyć każda z nich kolejnym numerem.
11. Prace konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na logo Miasta i Gminy Golczewo”. Wewnątrz koperty musi znajdować się:
1) projekt logo w wersji papierowej;
2) projekt logo w postaci elektronicznej na płycie CD;
3) wypełniony formularz;
4) praca konkursowa (wersja papierowa i płyta CD) powinna być opatrzona wyłącznie godłem autora. W osobnej, zaklejonej kopercie, opatrzonej identycznym godłem należy umieścić wypełniony formularz zgłoszeniowy.

12. Z dniem przystąpienia do Konkursu uczestnik zobowiązuje się, że w przypadku wygranej przeniesie na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne.
(w tym wyłączne prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na inne osoby) do pracy konkursowej dostarczonej Organizatorowi wraz z prawem do dokonywania w niej zmian oraz do nieograniczonego w czasie korzystania
i rozporządzania w kraju i za granicą, na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), w szczególności na polu eksploatacji związanym z działalnością promocyjną, marketingową i reklamową. Prawo, o którym mowa w zdaniu pierwszym obejmuje:
1) wyłączne używanie i wykorzystywanie pracy konkursowej we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej i usługowej;
2) utrwalanie i zwielokrotnianie pracy konkursowej wszelkimi technikami graficznymi;
3) zwielokrotnianie poprzez dokonywanie zapisu pracy konkursowej na nośnikach elektronicznych;
4) publiczne wystawianie i wyświetlania pracy konkursowej na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych;
5) nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity;
6) wprowadzanie do obrotu, wydawania i rozpowszechniania materiałów promocyjnych
i reklamowych z wykorzystaniem pracy konkursowej;
7) wprowadzenie do pamięci komputera i umieszczenia pracy konkursowej w Internecie;
8) publicznego wystawienia pracy konkursowej;
9) najmu, dzierżawy i bezpłatnego użyczenia pracy konkursowej.
3. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora Konkursu z tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej nadesłanej wraz ze zgłoszeniem konkursowym.

Rozstrzygnięcie Konkursu

§ 4.1. O wyłonieniu zwycięzcy Konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”.
2. Komisję powołuje Organizator.
3. Komisja dokonuje oceny prac i wskazuje kandydata na zwycięzcę Konkursu, którego przedstawia do akceptacji Organizatorowi Konkursu.
4. Organizator Konkursu akceptuje rozstrzygnięcia Komisji lub podejmuje decyzje
o unieważnieniu Konkursu.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 27 listopada 2009 r.
6. Ogłoszenie wyników Konkursu zostanie podane na stronie internetowej Organizatora
www.golczewo.pl, nie później niż do dnia 3 grudnia 2009 r.
7. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony indywidualnie przez Organizatora.
8. Zwycięski projekt logo stanie się własnością Organizatora na podstawie umowy zawartej z autorem projektu. W umowie zostaną uregulowane wszelkie kwestie związane z przyjęciem praw autorskich (z uwzględnieniem § 3 ust. 13) do projektu oraz możliwością wykorzystania go do własnych potrzeb, bez możliwości zachowania jakiegokolwiek prawa autorskiego przez autora projektu.
9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania.
10. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania konkursowego bez wybierania najlepszej pracy, a co za tym idzie - bez przyznania nagrody głównej.
11. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom.

Nagroda

§ 5.1. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę pieniężna w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
2. Nagroda zostanie wręczona zwycięzcy Konkursu w czasie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora, nie później niż w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu.
3. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania specjalnych wyróżnień dla autorów prac nienagrodzonych.
4. Nagroda w Konkursie jest przychodem ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) i jest opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym
w wysokości 10 % nagrody zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.
5. Jeśli zwycięzcą Konkursu zostanie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a praca konkursowa zostanie wykonana w związku z prowadzeniem ww. działalności gospodarczej, nagroda może zostać uznana za przychód z działalności gospodarczej. Podlega ona wówczas opodatkowaniu na zasadach ogólnych i w stosunku do zwycięzcy Konkursu Organizator nie będzie zobowiązany wykonywać obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.


Postanowienia końcowe

§ 6.1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady
i warunki prowadzenia Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
3. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do Konkursu.
5. Organizator zapewnia, iż informacje o pracach nienagrodzonych oraz ich autorach nie będą podawane do publicznej wiadomości, a zgłoszone prace nie będą wykorzystywane
w żaden sposób przez Organizatora.
6. Uczestnik, który bierze udział w Konkursie potwierdza, że wyraża zgodę na udział
w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
7. Szczegółowych informacji na temat Konkursu udzielają następujący pracownicy Urzędu Miejskiego w Golczewie: Pani Dorota Opiła (e-mail:d.opila@golczewo.pl) i Pan Zbigniew Urbański (e-mail:
z.urbanski@golczewo.pl), tel. 091 38 29 083 lub 091 38 60 127.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie, zwanego dalej „Konkursem” na logo promujące Gminę Golczewo i służące do jego identyfikacji wizualnej.
2. Organizatorem Konkursu jest Gmina Golczewo, reprezentowana przez Burmistrza Golczewa, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Celem Konkursu jest uzyskanie znaku graficznego – logo, który będzie wykorzystany do identyfikacji wizualnej Miasta i Gminy Golczewo i będzie umieszczany na materiałach promocyjnych, reklamowych oraz na przedmiotach codziennego użytku.


+ dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.Komentarz pojawi się w chwili akceptacji wpisu przez administratorów!
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia