Nabór wniosków na bezpłatne usuwanie azbestu przez osoby fizyczne Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2019

Obsluga techniczna
ALFA TV

2008-10-31 12:12:09

Z A W I A D O M I E N I E - XVII sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się w dniu 6 listopada 2008 r. (czwartek)

Z A W I A D O M I E N I E

         Zawiadamiam, że XVII sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się w dniu 6 listopada 2008 r. (czwartek)
o godz. 14.00 w sali USC w Urzędzie Miejskim w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 23.

Porządek obrad sesji:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,
  2. przedstawienie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Interpelacje i wnioski radnych.
 3. Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Golczewo dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
 4. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
 5. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo”.
 7. Projekt uchwały w sprawie diet przysługujących przewodniczącemu Zarządu Osiedla Golczewo i sołtysom wsi.
 8. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Golczewo w 2009 r.
 9. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 10. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz udzielania zwolnień.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2008 r.
 12. Informacje o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożone przez:
  1. Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie,
  2. Burmistrza Golczewa.
 13. Sprawozdanie Burmistrza Golczewa w sprawie przeprowadzonych rozmów dotyczących sieci wodnokanalizacyjnych.
 14. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

      Mieczysław Perużyński+ dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.Komentarz pojawi się w chwili akceptacji wpisu przez administratorów!
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia