Nabór wniosków na bezpłatne usuwanie azbestu przez osoby fizyczne Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2019

Obsluga techniczna
ALFA TV

2008-09-24 08:56:57 Z A W I A D O M I E N I E

 Zawiadamiam, że XVI sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się
 w dniu 30 września 2008 r. (wtorek) o godz. 1400 w sali USC
 
w Urzędzie Miejskim w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 23.

Porządek obrad sesji:
1.  Sprawy regulaminowe:
     1) otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,
     2) przedstawienie porządku obrad,
     3) przyjęcie protokołów z XIV i XV sesji.
2.  Interpelacje i wnioski radnych.
3.  Informacja z wykonania budżetu Gminy Golczewo za I półrocze 2008 r.
4.  Projekt uchwały w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Gminne
      Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą w Golczewie.
5.  Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Gminnego Centrum Kultury, Sportu
      i Rekreacji z siedzibą w Golczewie.
6.  Projekt uchwały w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Wysoka Kamieńska
      na lata 2007-2013.
7.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego
     na czas nieoznaczony
     z odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
8.  Projekt uchwały w sprawie przekazania mienia ogólnonarodowego.
9.  Projekt uchwały w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości.
10.Projekt uchwały w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiących
     własność Gminy Golczewo z odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu
     zawarcia umowy.
11.Projekt uchwały w sprawie wskazania kierunków działania Burmistrza Golczewa
     w sprawie podjęcia rozmów dotyczących przekazania w zarządzanie
     i administrowanie sieci wodnokanalizacyjnych Gminy Golczewo.
12.Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą
      Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Sosnowicach.
13.Projekt uchwały w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
     zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo.
14.Projekt uchwały w sprawie wykorzystania informacji zawartej w nocie 
     sygnalizacyjnej.
15.Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania
      i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy  Golczewo oraz jej
      jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy
     – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
16.Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na finansowanie
      prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
      wpisanym do rejestru zabytków.
17.Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo
      na 2008 r.
18.Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
19.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
20.Wolne wnioski i zapytania.
21.Zakończenie obrad.
                                                                    PRZEWODNICZĄCY  RADY
       
                                                                      Mieczysław Perużyński+ dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.Komentarz pojawi się w chwili akceptacji wpisu przez administratorów!
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia